شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد زمانی که میخواهید بر روی دستگاه های مختلف داخل شبکه VLAN های ۰ و ۴۰۹۵ را تنظیم کنید با error  مواجه شدید و دستگاه اینVLAN ID  ها...

بیشتر